• Een bestelling via onze website wordt vooraf betaald via het online betaalsysteem of bij afhalen. Na ontvangst van uw betaling worden de goederen verzonden/afgeleverd.
 • Het kan twee tot drie weken duren alvorens de bestelling wordt verwerkt.
 • Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op hun zichtbare gebreken.
 • Klachten moeten binnen de 2 dagen vanaf de levering aan Thorr’s Barkery per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.
 • Thorr’s Barkery kan ten aanzien van handelaren enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten.
 • Ingeval de aansprakelijkheid van Thorr’s Barkery wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien Thorr’s Barkery vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot de vrijwaringsplicht van de leverancier van Thorr’s Barkery.
 • Elk geval van overmacht bevrijdt Thorr’s Barkery van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder enige schadevergoeding kan worden geĆ«ist.
 • De overeenkomst is van rechtswege ontbonden ingeval van faillissement van de koper.
 • De goederen blijven eigendom van Thorr’s Barkery tot algehele betaling van deze goederen. Het risico betreffende de goederen gaat over op het ogenblik van levering.
 • Alle vorderingen tussen Thorr’s Barkery en de koper maken het voorwerp uit van contractuele schuldvergelijking in de zin van artikel 14 WFZ.
 • Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.
 • Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van Thorr’s Barkery om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of plaats van de zetel van de klant of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd.
 • Adres: Baliestraat 113 – 8000 Brugge
 • BTW: BE0752737123
 • Erkenningsnummer FAVV: PET105638